Ordensregler/dyrehold

Styret har på styremøtet 12. November 2007 vedtatt følgende ordensregler for borettslaget. Reglenbe ble oppdatert 18/10-2021.

Reglene baserer seg på et standard oppsett anbefalt av Vestbo, men er tilpasset våre forhold i den grad det har vært nødvendig. Reglene er distribuert til alle.

Du kan laste ned ordensreglene her.

I tillegg har vi regler for dyrehold. Du finner erklæringen som må følge en søknad etter ordensreglene under her. Du kan laste ned søknadsskjema for dyrehold her.

———————————————————————————————-

HUSORDENSREGLER FOR FLØENTOPPEN BORETTSLAG 

Alminnelige ordensregler (oppdatert 18/10-2021).

Bruk boligen slik at andre ikke sjeneres eller utsettes for fare. Bruk av kullgrill er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å bruke fakler/lys med åpen flamme på svalgangene.

Boligen og boområdet.

Uro i boligen og boområdet skal unngås fra fra kl. 22.00 til 07.00. Banking og boring kan bare skje i tidsrommet 08.00 til 20.00 på hverdager og 10.00 til 18.00 i helgen.

Regler for husdyrhold.

Søknad om anskaffelse av større husdyr som katt eller hund skal sendes til styret.

Balkonger og terrasser.

Det må ikke kastes gjenstander (f. eks. sigarettsneiper/snusposer) fra balkonger og terrasser ned på utearealene. I de leiligheter som er utstyrt med terrasser med tregulv på plan 1, er andelshaveren ansvarlig for alt vedlikehold/renhold. Likeledes er alle andelshavere ansvarlig for at egne terrasser og balkonger holdes ryddig.

Renhold.

Den enkelte er ansvarlig for å rengjøre fellesarealene etter seg dersom man forårsaker tilgrising.

Bad, wc og ledninger.

Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, og det må bare brukes toalettpapir.

Bilplasser og parkering.

Parkering av biler og andre kjøretøy skal bare skje på oppmerkede plasser. Det er ikke tillatt å oppbevare dekk og andre gjenstander i garasjen. Slike ting skal oppbevares i bod. Parkering på tunet er ikke tillatt. Plassen er ment for utrykningskjøretøy og av- og pålessing.

Meldinger og henvendelser.

Meldinger fra borettslagets styre eller VESTBO til andelseierne ved rundskriv eller oppslag, skal gjelde på samme vis som husordensreglene. Henvendelser til styret i borettslaget vedrørende husordensreglene skal skje skriftlig.

Plikter/ansvar.

Det vises forøvrig til vedtektene som inneholder bestemmelser om plikter og ansvar, og det vises særlig til bestemmelsene om innbetaling av felleskostnader og indre vedlikehold av boligen. Bruksoverlating må ikke skje ut over det som er tillatt i henhold til borettslagsloven og/eller vedtektene.

———————————————————————————————-

ERKLÆRING ved søknad om DYREHOLD:

Jeg forplikter meg til å overholde følgende regler som gjelder for Fløentoppen Borettslag.

Erklæring

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg mv.
  3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener i bed og lignende.
  4. Borettslagets plener, bed og andre områder skal ikke brukes til lufting av hund.
  5. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skader redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  6. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.
  7. Denne erklæringen betraktes som en del av ordensreglene og vedtektene. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av vedtektene.